Här kan du läsa om de etiska och tekniska regler som vi följer, för att du som kund ska kunna känna dig trygg när du anlitar oss på Kakelgruppen för dina projekt.

PERs etiska regler

BKR

Byggkeramikrådet, BKR, bildades år 1989 av Plattsättarentreprenörernas Riksförening, PER och Kakelföreningen, KAF.

 

Syftet var att skapa en gemensam organisation som kunde leda den tekniska utvecklingen och ta tillvara kunskapen från såväl entreprenörer som leverantörer inom det snabbt växande byggkeramiska området.

 

Idag är BKR den självklara auktoriteten när det gäller användandet av keramiska material, såväl i våtrum som i torra utrymmen. Byggkeramikrådets Branschregler för våtrum, BBV, är för keramiska konstruktioner i våtrum av hela ”Byggsverige” ansedda som riktlinjer för fackmässighet inom området.

 

En mycket viktig del av Byggkeramikrådets verksamhet är utbildning. Såväl av plattsättningsentreprenörer som önskar få behörighet att arbeta efter våra branschregler som av försäkringsbolag, besiktningsmän, fastighetsmäklare och andra aktörer i byggbranschen.

 

Via vår tekniska kommitté och i arbetsgrupper, som vi driver i samarbete med representanter för andra branschorganisationer, hanteras frågor av gemensamt intresse inom konstruktions- och applikationsteknik. Samarbetet leder även till framtagning av nya provningsmetoder, exempelvis för golvbrunnar och våtrumsskivor.

 

Allt för att främja en god användning av ett av världens äldsta byggmaterial – lika naturligt, hållbart och vackert i framtiden som det varit under tusentals år.

 

© Byggkeramikrådet

 

• PER-företaget ska inte åta sig uppdrag som strider mot allmän rättsuppfattning, eller som på annat sätt kan anses oacceptabelt från allmän synpunkt. PER-företaget ska verka för sund konkurrens och iaktta god marknadsföringssed.

 

• Samarbetet med övriga parter inom ramen för ett uppdrag ska präglas av korrekta affärsrelationer, tydliga avtal och ömsesidig respekt.

 

• PER-företaget ska inta en strikt hållning till så kallade kontakt- och relationsskapande åtgärder i form av t.ex. otillbörliga gåvor eller resor.

 

• PER-företaget får inte anlita eller samarbeta med oseriösa aktörer.

 

• PER-företaget ska aktivt motverka så kallade svartjobb.

 

•PER-företaget ska utföra sina uppdrag fackmässigt och inom ramen för god affärssed. Alla uppdrag ska genomföras med den kompetens och deresurser som krävs för uppgiften.

 

•PER-företaget får inte skada övriga parters eller kollegors anseende genom att opåkallat och utan saklig grund yttra sig kritiskt om deras förhållande.

 

•För att följa efterlevnaden av dessa regler finns PER:s Styrelse/Granskningsnämnd.

 

Kakelgruppen i väst AB

marcus@kakelgruppen.com

Tel. 0760 - 07 55 05